PROJEKT PRO DĚTI, RODINY A ŠKOLY

PROJEKT

Poslání a cíl projektu Zóna bezpečí

RODIČE

Jak se mohou na projektu podílet rodiče

ŠKOLY

Informace pro školy zapojené do projektu

PARTNEŘI

Partneři, kteří laskavě projekt podporují

V NEBEZPEČNÉ SITUACI SE MŮŽE OCITNOUT I VAŠE DÍTĚ

Jsou děti připraveny na to, jak se vyhýbat nebezpečným situacím a zároveň jak se zachovat v případě jejich vzniku?

Co je posláním projektu

Ve spolupráci s odbornými institucemi a subjekty dlouhodobě poskytovat dětem, rodičům a školám důležité informace o bezpečném chování dětí při školních mimoškolních aktivitách. Připravovat děti na to, jak se vyhýbat nebezpečným situacím a zároveň, jak se zachovat v případě, když se v takové situaci ocitnou.

Co je cílem projektu

Působit na děti a současně na jejich rodiče. Podle učitelů, výchovných poradců a psychologů je patrné, že stále více rodičů podceňuje informování dětí o případných rizicích a spoléhá na školy a další instituce, že za ně tuto důležitou součást výchovy zajistí. Ze statistik lékařů a záchranářů je patrné, že četnost úrazů vznikajících z neznalosti základních principů bezpečnosti je vysoká. Totéž platí i pro újmy v rovině dětské psychiky. Rodiče by si měli uvědomit, že právě rodina musí být funkční zónou bezpečí pro jejich děti.

Online hra seznamuje děti s reálnými rizikovýni situacemi

Projekt probíhá formou online hry, ve které děti vybírají správná rozhodnutí v reálných nebezpečných situacích. Děti by měly řešit předložené situace společně s rodiči. Hlavním motivačním faktorem je zisk uznání účastníka projektu (osobního certifikátu) a také zisk odměny za absolvování všech postupných částí hry. Projekt bude dlouhodobě probíhat v jednotlivých regionech ČR za spolupráce základních škol se snahou o maximální účast žáků a aktivní spolupráci jejich rodičů.

Témata projektu

Jednotlivá témata řeší situace ohrožující bezpečí dětí. Projektu je poskytují a jejich zpracování schvalují spolupracující instituce a subjekty, které jsou zárukou vysoké odborné kvality předkládaných informací.

Hasičský záchranný sbor ČR: dítě a oheň * dítě a voda * dítě a sport * dítě a nebezpečné látky * dítě a evakuace * dítě a tísňové volání
BESIP: dítě a dopravní předpisy * dítě jako chodec * dítě na kole * dítě v autě * dítě a hromdná doprava
KARIM FN Motol: dítě a zdraví * dítě a první pomoc * dítě a záchrana života * dítě a resuscitace
Linka bezpečí: dítě a šikana * dítě a internet * dítě a násilí * dítě a obtěžování * dítě a stres * dítě a zábava * dítě a vztahy * dítě a dospívání * dítě a alkohol * dítě a drogy

Iniciátorem projektu je společnost Riocath Global, a.s., která působí v oboru výzkumu a vývoje produktů pro zdravotnictví.
Realizátorem projektu je Dítě v bezpečí, z.s.
Odbornými spolupracovníky projektu jsou významné subjekty, jejichž zaměření úzce souvisí s jednotlivými náměty projektu. Ve spolupráci s nimi jsou připravovány rizikové situace předložené prostřednictvím online hry.
Partneři projektu laskavě poskytují podporu, díky které je možné projekt dlouhodobě realizovat a odměňovat jeho účastníky.

Odborná spolupráce

Ministerstvo vnitra
GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

Ministerstvo dopravy
BESIP

Klinika anestezie, resuscitace
a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Linka bezpečí

Jakou formou projekt oslovuje rodiče

V souladu s posláním projektu by měly děti řešit situace předložené prostřednictvím online hry společně s rodiči, kteří by měli k situaci připojit komentář nebo lépe vlastní zkušenost. Po úspěšném absolvování hry nastává čas pro výběr zasloužené odměny, kdy je jeden z rodičů vyzván k registraci jako zákonný zástupce dítěte – samozřejmě nezávazně a v souladu s pravidly GDPR.

Motivační faktory pro účastníky projektu

  • děti s rodiči získají uznání ve formě osobního certifikátu účastníka projektu
  • zisk odměny za absolvování všech postupných částí hry, kdy odměnu získávají nejen děti, ale také dospělí.

Jakou formou projekt oslovuje školy

Projekt probíhá ve spolupráci se základními školami, které zprostředkují prvotní informace o aktuálním námětu projektu dětem a snaží se o jejich maximální zapojení.

Motivační faktory pro účastníky projektu:

  • školy získávají certifikát partnera projektu. Můžou použít logo projektu a informace o něm v prostorách školy, na webových stránkách a v propagačních materiálech.

PARTNEŘI PROJEKTU

Mezi partnery patří školy, instituce, známé osobnosti a také podnikatelské subjekty, díky jejichž laskavé podpoře je možné projekt dlouhodobě realizovat.

Zúčastněte se a vyhrajte skvělou odměnu!

Pár minut, které stojí za to…

Děti a rodiče se zúčastní projektu prostřednictvím naší online hry, ve které společně vybírají správná rozhodnutí v reálných rizikových situacích.

Po úspěšném absolvování hry vás čeká výběr zasloužené odměny!

Realizátor projektu

Dítě v bezpečí, z. s.

K Transformátoru 1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6
E-mail: info@zonabezpeci.cz, telefon: 602 603 888

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 71384. Identifikační číslo 07775504